تقدیر ریاست اتحادیه فناوران رایانه از شرکت هارد ایران

تقدیر ریاست اتحادیه فناوران رایانه از شرکت هارد ایران