تقدیر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از مدیریت خانه هارد ایران

تقدیر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از مدریرت خانه هارد ایران